Skapa och utveckla en standard för datakörkort

Skapa och utveckla en standard för datakörkort

Jag har ett förslag jag vill informera om. Jag tycker det skulle införas ett krav på datakörkort för att få koppla upp sig mot internet via en dator. Ungefär som det finns en standard för körkort för olika sorters fordon som bil, lastbil, mc, osv…. . För att förbättra säkerhet och trygghet på internet och användande av datorer. Kan man inte skapa en modul vid inloggning till en dator och att det ingår en kortläsare för id data körkort , precis som det finns andra verktyg till datorn som är nödvändiga som pekdon och tangentbord, skulle det finnas och ingå I köp av en dator en kortläsare för inloggnings rutin med ett instucket data id körkort som administreras och beställs via en myndighet. Det skapar också mer jobbtillfällen med denna funktion. Kortläsarfunktion och id rutin för inloggning skulle byggas in I op system windows och linux som standard. För att kunna logga in på dator och internet krävs ett instucket id datakörkort av typen ecdl. Med olika svårighetsgrad och olika nivåer för olika åldrar. Med utbildning från en bestämd ålder genom utbildning I skola. För vuxna kan man starta utbildning inom kommunal regi t.ex. Det ska vara krav på att man genomgått datakörtkorts utbildning för att kunna logga in på en dator och till internet. Man kan föreställa sig att denna funktion liknar bankid funktion men är kopplat till ett datakörkort. Ställ krav på att operatörerna för internet åtkomst har en inloggningssida för att komma ut på internet som är knuten till bankid. För att få bukt med all mängd missbruk av datorer och för att kunna se vem som gjort vad och varit inloggad på vilken dator. Vad anser den som läser  detta om mitt förslag ? Kan det vara för svårt att genomföra ett sånt förslag ? Jag tänker mig att det är en långsiktig process över tid och rum att införa ett sånt förslag. Men har man lyckats uppfinna, skapa, och  tillverka datorer och internet borde det vara möjligt att skapa en standard för inloggning till dator och internet via id datakörkort också.

2016-05-21

Vänligen

Taleptox

<+>

Create and develope a standard for computer driving license

I have a suggestion I want to communicate and inform about. I think it would introduce a requirement for computer driving license to get connect to the Internet via a computer. Much like there is a standard of driving licenses of various kinds of vehicles such as cars, trucks, motorcycles, etc …. . In order to improve safety and security on the Internet and use the spirit of computers. Can not create a module for logging on to a computer, and it includes a card reader for ID data, driver’s license, just as there are other tools to the computer, which are essential for pc as pointing devices and keyboards, there would be and included in the purchase of a computer, a card reader for sign routine with an inserted data iD driving license administered and ordered through an agency or authority. It also creates more job opportunities with this function. Card reader Function and identification routine for logging would be built into the op systems Windows and Linux as standard. To be able to log on to the computer and the Internet requires an imbedded ID data license type ECDL. With different levels of difficulty and different levels for different ages. With training from a certain age through education in school. For adults, you can start training in municipal eg It shall be obligatory to computerdriver license undergone training to be able to log on to a computer and the Internet. One can imagine that this function is similar like BankID function but is linked to a data license. . Set requirements that operators of Internet access have a login page to access the Internet associated with BankID. To overcome any amount of abuse of computers and to be able to see who did what and have been logged on the computer. What does the reader of my proposal think about it? Could it be too difficult to implement a proposal like that? I imagine that it is a long process across time and space to introduce one of those proposals. But it has managed to invent, create, and produce computers and the Internet, it should be possible to create a standard for logging into the computer and the internet via the ID data driving license.

2016-05-21

Taleptox

<+>

Om Taleptox

This is from Taleptox and some Oddified Writings / Uddafierade skrifter
Det här inlägget postades i English, Svenska, Uddafierade Skrifter - Essäer och Brev del II och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.