En kontrastrik idioti

Kontrasternas idioti.

Idioti

Vår uppfattning om vad idioti är eller vad en idiot är verkar variera oerhört både över tid och rum och bland oss människor. Man kan till och med föreställa sig att en idiot kan vara både smart, duktig och idérik och dessutom mänsklig. Kanske är det ur liknande omständigheter uttryckssättet ’duktig idiot’ framsprunget. När en människa som blivit bedömd att ha själsligt förståndshandikapp på något sätt gör något trots det, som bedöms som skickligt och värt att hylla. I andra sammanhang förknippas begreppet idiot med någon som är dum, mindre begåvad eller har gjort något som är klandervärt.

I våra dagar kan man bli kallad idiot till och med utan att ens ha gjort någonting som strider mot någon annans etiska regler, uppfattning om hänsyn och omdöme – det må vara ett inbillat sådant vuxet ur en irrationellt lagd fantasi – och moral uppfattning eller känslomässiga varseblivningar, eller enbart för att man har ett visst sätt, stil, sysselsättning, klädesplagg eller utseende. Det räcker med att man oplanerat och utan annan anledning än för att röra lite på sig går ut på en promenad för att det ska inträffa.

Medans andra, trots att dom inte ens levde när andra världskriget tog slut, blir stötta, förnärmade, upprörda eller arga när man 58 år efter Adolf Hitlers bortgång, kallar honom för en oskuldsfull idiot. National socialisterna och Adolf Hitlers försök att skapa en paraplyorganisation för europeiska och germanska samt östeuropeiska folk. Hans oerhörda underskattning av andra människors och omvärldens förmåga och medvetande. Man har nu i våra dagar många år efter perioden mellan 1924 – 1945 tillkännagivet flera olika andra sidor av Adolf Hitler än den politiska, onda, demagogiska, diktatoriska, antisemitiska; hans idérikedom, författartalang, frälsaraura, hjälteframtoning på planscher från 30 talet iförd medeltida riddarrustning, konstnärliga anlag och målningar, samt uppfinningar man tillskrivet honom, en i efterhand konstruerad chimär av någon slags hänsyn mot mindre vetande, eller kanske sant? som t.ex. oljemålningar med realistiska motiv på kvinnor och hundar, autobahn, designen till Volkswagen bubblan. ’Duktig idiot’! Adolf Hitler har i en del avseenden blivit en symbol för och tecknad av en del som representant för deras uppfattning av vad ondska är, och en del har under 1960, 70, 80 och 90 tal gjort national socialister i andra och tredje generationen efter nazi Tysklands existerande till en symbol och syndabockar för kriminalitet och ondska. Fast ett genomgående inslag i nationalsocialismen under period 1923-1945 var att peka ut en del andra personer som kriminella och icke-önskvärda element, som skulle deporteras till läger och vräkas ifrån civiliserad miljö. Det är fullt möjligt att en del personer en 20-30 år efter tredje rikets framfart blivit jämförda med att likna de krafter som en gång existerade i Tyskland och delar av Europa. Man kan enbart spekulera i hur många personer det är som en 20-30 år senare som har blivit jämförda med Adolf Hitler!? En del har som åtgärd mot national socialismen förespråkat och haft som policy att vända ryggen åt nazisterna. Bekämpandet av elitism och personer som 20-30 år senare gjort likadant tillbaka mot såna de utpekat för att vara elitmänniskor som de t.ex. bestämt inte ska få några barn de heller!? En hämnd mot s.k. elitister i efterhand för rasbiologiska tendenser under 1900 talets början. En anti gudlig och ohistorisk tankegång att bestämma att en del andra inte ska få bli föräldrar. Trots att det står i Bibeln t.ex. att Gud predikat för oss en gång i tiden att vi ska vara goda och föröka oss.

Yrkeslivets hegemoni

Etymologiskt är ordet idiot svårdefinierat och människor har förmodligen olika uppfattning om vad ordet betyder för dem. För en del människor kanske det ordet inte ens ingår i daglig vokabulär. Ordet är historiskt i svenskan åtminstone sedan 1664 och har sprunget ifrån grekiskans idiothes, översatt ungefär ’privat person’ eller ’okunnig människa’, med andra ord anspelande på en människa med mindre kunskaper eller som inom vetenskapliga eller psykosociala sammanhang har ringa förstånd eller själsligt handikapp på något sätt. Det senare använt inom psykosociala sammanhang t.ex. som vetenskaplig benämning på en människa med nedsatt eller ringa förståndsförmågor, utvecklingsstörning, dum, eller intellektuell oförmåga. ’Privat person’, ’okunnig människa’?! I relation till vad? En yrkesmänniska? Förhåller det sig så att man förr i tiden värderade en privatperson som något mindre värt eller kunnigt än en offentlig eller yrkesmässig person? Gränserna mellan det privata och det offentliga är mindre tydliga i våra dagar än vad de var förr i tiden. Hur benämning och definition av en privat person har kunnat bli uttryckssätt för en person med förståndshandikapp är något som överstiger min intellektuella förmåga. Jag vet inte hur denna process och jämförelse kan ha förlupit över tiden. Gränserna mellan det privata och det offentliga är mindre tydliga i våra dagar än vad de var förr i tiden. Vilken idioti det funnits!

Enligt våra historiska källor kända idag år 2004 tog Hitler sitt liv 1945. Vilket som det synes åtminstone officiellt verkar vara är en med foto eller film obevisad händelse. Om han verkligen begick självmord eller om någon annan hjälpte honom på traven är förmodligen svårt att bevisa, då det saknas både överlevande vittnen, skriftliga eller ögonbevittnade bevis, arkeologiska offentliggjorda bevis. En del har påstått senare att hans skalle skulle ha förts till Ryssland för att förvaras i ett arkiv. Hur den uppfattningen uppstått i våra historiska källor verkar heller inte vara klargjort eller verkligen bevisat. Den officiella beskrivningen lyder att Hitler tillsammans med Eva Braun först genomförde en vigsel dagen före den 29 april och sedan den 30 april 1945 tog sitt liv i bunkern i Berlin. Hon hade enligt den officiella historieskrivningen varit hans älskarinna sedan 1933. Man kan av detta hypotetiskt tro att dom ville vara gifta när dom lämnade detta jordeliv, och att legaliseringen av deras förhållande var ett led i en medveten handling utförd dagen efter giftermålet den 30 april 1945. Dom kanske älskade varandra och ville gifta sig innan de gick bort?

Det har i efterkrigstiden skrivits spaltmeter i romaner, filmatiserade fiktiva berättelser, uppsatser, reella filmdokumentärer och avhandlingar med utredningar om vad som verkligen skedde, våra universitet och bibliotek är välfyllda med skrifter som tar sig an att utreda denna tidsperiod, om orsaker och anledningar till det som hände mellan dessa år i Europa, om hemskheter, industrialiserade utrotningar, rasbiologi, deporteringar, monumental arkitektur, semestererbjudanden, heil armhälsningar, militärparader, avrättningar, sönderbombade europeiska städer, 2 förödande atombombers inverkan, blomsterbuketter, lantlivsidyller, symbolisk mytologi, uppgörelse med det förflutna, uppgörelse med dekadent litteratur och konst, propagandaorganisation, konformistiska strömningar och folklighet, om okunskap, massornas ohämmade entusiasm på massmöten, om yrkesmänniskan Hitler, den i offentligheten på affischer anti-demokratiskt framtonade yrkespolitikern Hitler, den masspsykologiske yrkestalaren Hitler. En Hitler som bland mycket annat höll tal om att den förda politiken ledigt till att andra slutat skratta. ’Politisk Idiot’? Vår uppfattning av gränser för vad vi i yrkesmässiga sammanhang accepterar gör sig uppmärksammade över tid och rum. Medans det i en del andra sammanhang enbart anses tillåtet om det är yrkesmässigt relaterat, är det i andra sammanhang till och med förbjudet att ens uttrycka en verbal eller på annat sätt uttryckt åsikt. Kritik av en yrkesmässig respektive privat person är ett svårt och subtilt område som ibland tenderar att utstaka våra gränser för vårat handlingsbedömande. Vad vet vi mer nyanserat i realiteten om privat personer, utöver det man allmänt vet om människors civila tillvaro, som levde under 30 och 40 talet på vår europeiska kontinent? Det är också påfallande hur lite religion och kyrka det verkar ha ingått i den ideologiska delen offentligt sett vid massmöten, i propaganda, och politik, trots kristendomens mångtusenåriga tradition i Europa och runt medelhavet. Som om kyrkan levde ett eget liv vid sidan av allt detta. Utrensningar av religiösa grupper var också en del i detta. Den tyske ekonom- och samhällsforskaren Marx skrev i mitten av 1800-talet om avskaffandet av religionen som en konsekvens av införande av en arbetarrörelse och kommunism, samt det inflytande på det politiska livet under första hälften av 1900 talet man tillskrivet filologen och filosofi professorn Nietzsches motsatsfyllda idéer, essäer om historia och moral, och analytiska tankegångar efter hans bortgång, t.ex. hans epos influerat av berättelser från Mellanöstern om den forniranske religionsstiftaren Zarathustra som hypotetiskt anses ha levat någon gång 1000 f.kr, är ytterligare bitar som inger en aning av osaklig begreppsförvirrelse över tiden mellan å ena sidan politiska idéer och program och den verklighet dom levde i i Europa, och å andra sidan religionens innehåll, symbolik, etik, liturgi och funktion. Kyrkans roll och agerande under denna tidsperiod är ett område som varit oerhört svårtydligt och nästan dolt i offentliga debatter, av flera skäl som desinformation och svårbevisade påståenden om vad som verkligen försiggått och vem som gjorde vad.

Hitler ville gifta sig före kapitulationen. Han måste ha insett att hans insatts och tid som fürher hade kommit till ända och att ett krig i Europa var på väg att ta slut. National socialismen som idé att försöka bygga ett helt lands verksamhet på denna ideologi och sedan också försök till att verka för ett spridande av denna överklass ideologi, ter sig idag som att de försöken var national socialismens egen undergång och misslyckande. Nationer och stater som idé med en egen flagga indelade i geografiska gränsområden är en äldre idé, men det grundar sig inte på att en enda ideologi försöker införas som grund för varje nation. Utan på en idé om att det finns flera olika nationer med olika grund, demokratisk och kulturell tradition. Adolf Hitler hade en vilja till att avsluta sitt liv som privat person vid 56 års ålder. På en del av bilderna från den tidsperioden ser han fysiskt sett äldre ut än 56 år. Adolf Hitler klarade sig undan en dom vid rättegång i domstol, men han klarade sig inte undan en historisk dom av andra generationer. Han kommer också att bli dömd av Jesus Kristus och Gud i livet därefter vid domedagen, för det han predikade och talade om. Denna omständighet förenat med att dom, trots att dom som historien förtäljer ingått i äktenskap, begick självmord, inger i efterhand ett distanserat töcken och skimmer av tragedi ur ett idiotiskt perspektiv. På andra sidan atlanten firade andra samma sommar några månader senare med glädje, bravur och parader för den nyligen påbörjade freden. Kontrasternas idioti eller motsatsernas yrkeshegemoni? Finns det något samband eller likhet mellan parader på olika kontinenter utöver att det är ett påfund av människor och att detaljer varierar, eller är olikheten lika djup som havet som skiljer kontinenterna åt? I dokumenterade filmer från Irak kan man se hur rader av soldater med vapen på 1980 och 90 talet marscherade i parader som de gjorde i Europa på 1930 talet i högre grad då än idag. Idag år 2004 har oerhört mycket förändrats och i tillbakablickandets backspegel har svaren på den frågeställningen utkristalliserats och sönderfallit i en massa olika nyanser när tiden förflutit. Hitler hade säkert haft ett liv som privat person före den 29 april 1945 också. Kontrasten mellan det privata och det offentliga livet till ytterligheten anvisad. Idag nästan 60 år senare är det svårt att ens vidlikna någon annan idag levande människa vid honom utan att reducera det till en galen chimär och förenklad plattityd. Vad var det som föranledde att dom inte gifte sig före 1945? Hans kamp och fullt upp med politiska beslut utan en idé om att gifta sig tidigare? Efterkrigstidens felaktiga föreställningar och chimärer om deras förhållande?

Okänd tvillingbror eller dubbelgångare

Efter att ha sett dokumentärer på tv, och fotografier ifrån tidsperioden under mitten av 1923 och framåt till 1945, föds en tanke om att Adolf Hitler kunde ha haft en okänd tvillingbror eller dubbelgångare? Han är åtminstone oerhört olik sig själv på olika fotografiska bilder respektive filmer. Dels filmsekvenser ifrån hans alpresidens, i relation till foton och filmsekvenser ifrån tal eller massmöten dom anordnade i Tyskland under perioden 1923-1938, fram till 2:a världskrigets början. Men det är sannolikt att om han hade haft en tvillingbror eller dubbelgångare skulle det ha varit känt vid denna tid på 2000 talet. Vid mer noggrant utförda studier framstår Adolf Hitler som mer och mer oskuldsfull. Dels hans beskyllningar och oskuldsfulla anklagelser av ett helt folk i Europa som judar för Jesus Kristus död, men en nästan 2000 år försent. Det fanns också andra personer i hans närhet som Goebbels som uttryckte liknande tankegångar om skuldutpekningar av ett judiskt folk som de anklagade för att ha invaderat och besuttit sig områden i Europa. Bokbrännarbål med en Goebbels som manar på att bränna och förstöra böcker skrivna av en del med judiskt påbrå för att det som han uttryckte det, att de fått för mycket makt och utrymme i den europeiska sfären. Han var inte först med att arrangera bokbrännar bål och raderande av böcker och texter, det är ett inslag som finns beskrivet i romanen Don Quijote av Cervantes från 1605. Och man kan spekulera i om raderande och förstörande av böcker är ett inslag som existerat i t.ex. Europa under längre tid i också andra generationer sedan flera århundraden före 1930 talets Tyskland? Samt nazisters behov och inriktning på att åstadkomma en slutgiltig lösning av ett fenomen. Ett klart tecken på hybris från Adolf Hitlers sida. Hans försök att efterlikna andra personer ur det förflutnas arkiv, på t.ex. fotografier eller målningar, som t.ex. Jesus Kristus liknande jämförelser, eller hans försök att klä ut sig till en medeltida riddare i rustning. Tankar på en annan litterär figur som gjorde likadant från romanernas värld vaknar till, nämligen Cervantes litterära skapelse Don Quijote om en person som söker en identitet i ytliga riddar romaner från det förgångna. Adolf Hitler var en 400 år försent ute med den sortens idéer. Om den idén enbart varit en fiktiv idé ifrån romanens värld, eller om Cervantes i början av 1600 talet haft en reell förebild från verkligheten för sin litterära karaktär, är ett annat svårt ämne. Med det kan man inte påstå att Adolf Hitler var särskilt unik i historien eller kom med några särskilda egna idéer. Hans längtan efter att stå i historiens centrum och bli en betydelsefull ihågkommen central gestalt tyder på en stor dos hybris från hans sida. Men han var inte särskilt ensamen. Inte ensammare än andra människor. Vid hans sida fanns också flera andra personer som det finns dokumenterat om att de också vurmade för gamla riddar ideal de sökt i det förflutna från andra århundraden. Det är känt att t.ex. galningen Hermann Göring, som mer och mer verkar ha blivit galnare på äldre dagar än vad han var vid tiden för 1.a världskriget då han var känd för att ha varit ett begåvat skickligt flygar ess, som på äldre dagar gått klädd i riddar rustning, och att de höll möten i slott där de vurmade för att vara gamla riddar krigare från medeltiden. Bilden som medvetande. Antingen beror det på att det är en tidsskillnad på datum dem emellan och att Adolf Hitler har förändrats fysiskt med åldern och över tiden som människor gör, eller också kan man spekulera i om han hade en ställföreträdare dubbelgångare eller okänd tvilling eller halv bror som var på andra platser samtidigt som den riktige Hitler var någon annanstans? Det är enbart en lekfull tanke, och sannolikt inte så möjligt. Har man i arkiv och dokumentation fastställt eller dokumenterade datum på all den mängd sparade filmsekvenser och fotografier ur vårat förflutna under 1900 talet? Rimligtvis är det både och, d.v.s. att det varierar med graden av noggrannhet för hur väl man dokumenterat uppgifter om datum, plats, tid vid tagning och framkallning. Med tiden har också tekniken förändrats och numera har man datum och tid angivelse direkt på mediet i fotografisk apparatur vilket man inte hade förr.

Man kan med rimlighet också undra hur han på så kort tidsperiod hann med att besöka massmöten, platser, vara på tåg, i flygplan, och samtidigt utföra och vara upphovsman till allt annat han är omskriven att ha gjort. En välfylld veckokalender? Ett oplanerat kringflackande över tiden? På ständigt resande fot med ett outplånligt storhetsvansinne? En ofattbar begåvning? Andra människors tro på honom inom företag, näringsliv, tredjerikets partiorganisation? Han blev t.ex. vid ett möte beskriven som att vara Tyskland personifierad. Om man granskar strukturer mer ingående; hur pass stor inverkan eller betydelse för vad som händer kan en enda person i realiteten innebära och tillskrivas? Och hur stor del av ansvaret har de som oberoende eller beroende av hänvisning till någon denna person agerar? Man kommer med det in på diskussioner om ansvar och delat ansvar etc. och fördelningspolitik! Ett samhälle består av flera delar och många olika yrken. Hur pass sträng logik man tror på i abstraktioner av deterministiska relationsförhållanden och orsaksrelationer är beroende av individers föreställningar om detta förhållande.

Monopol på kunskaper

Har man källkritiska bevis t.ex. för att det var han och ingen annan som skrev ’Mein Kampf’ någon gång mellan februari och december 1924? Det finns brev och andra källor bevarade som tyder på och påstår att han skrev den. Men det är någon annan som gör det påståendet om den relationen. Vilket på något sätt, om man har krav på det, reducerar eller avtar den kunskapen ett visst mått av sanningsvärde. Hur kommer ansvaret för utgivandet av boken in i denna diskussion? Ansvaret hos läsarna och vilka tolkningar den gör samt vilken grad läsaren tillskriver det lästa någon verklighetsförankring? En del tycks ha tagit intryck av hans bok, en person från Norge Karl Ove Knausgard har 2009 gett ut en självbiografisk bok med likadan titel som Mein Kampf, hans bok heter också Min Kamp men den är betydligt längre och består av 6 delar. Har han imiterat Adolf Hitler men en 75 år senare? Eller kan det vara en reell tillfällighet att båda de böckerna bär likadan titel? Kan man reducera en texts funktion eller betydelse till dess bokstavliga definitioner i en relation till verkligheten? Konstens roll i ett politiskt avseende? Den kritiske läsarens roll som inte anammar allt det den läser som sin egen uppfattning och gör någon annans verk till sin egen uppfattning, utan läser för kunskaper eller av annan anledning, t.ex. för att sätta sig in i en annan människas föreställningar, världsåskådning eller konstnärliga uttryck eller för att få roa sig en stund. Gränser mellan definitioner på vidhet respektive snävhet för när något är omedveten inspiration, efterbildning, medvetet plagiat, parodi, skämt, i relation till ett krav eller en individs längtan efter/på absolut originalitet, är vid ett närmare och noggrant studie oerhört subtila och svår skiljbara vid en hastig anblick. Den bedömningen eller identifikationen av den definitionen i sig är också en föreställning om ett förhållande eller relation som grundar sig på en deterministisk referens angivelse gjord av ett subjekt. Språket och våra bilder har i sig en tradition och har skapats i ett förflutet. Ordet kyrka t.ex. har en historia etymologiskt och kollektivt, vilket också gäller grammatiska uttryck, grundmässiga språkliga satser och vår föreställning av vad detta språk betyder för oss. Språket är beroende av våra förflutna både som individer men också kollektivt sett; som t.ex. ett ganska sen påkommet av flera delord sammansatt ord som mobiltelefon (1965) , ur latinets mobile (rörlig) som är betydligt äldre, och ordet telefon (sedan ca 1873) ur grekiskans tele och fon (ungefär ljud på långt avstånd); med andra ord en mobiltelefon är en telefon som en användare kan vara rörlig med, pga. av att den ej är fast uppkopplad utan uppkopplad via ett trådlöst mobilnät. Språket förändras med tiden och verklighetens förändring. Våra kunskaper och språket både består men förändras också. En del av vårat förflutna sparas i flera olika former och blir med tiden en form av kollektiv kunskap om mänsklighetens historia. Men det som inte bevarats är det dock möjligt att föreställa sig i idévärlden trots avsaknad av källbevis. Det är när man ska fastställa sanningsvärde i det föreställda eller påstådda vi vanligtvis anser att det krävs källbevis för våra antaganden, åtminstone i det offentliga eller i olika yrkeslivsmässiga sammanhang; t.ex. den utvecklade kol-14 metoden för att fastställa ungefärlig ålder på funna arkeologiska objekt. I konstnärliga sammanhang t.ex. fiktiva filmatiseringar, dramatiseringar eller bild, lyrik, roman konst är vår uppfattning om vad som är tillåtet att göra med innehållet i ett annat perspektiv. Vi är införstådda med att det är en fiktion. Konstnärens egen ambition med ett verk är också inte att förglömma i bedömningen. Människor har olika uppfattning om sina gränser för vad de accepterar som tillåtet och inte. Man talar om konstnärens skaparfrihet. Vad händer då med kunskaper om mänskligt liv i det förflutna? Finns det något sådant som kollektiva kunskaper om mänsklighetens historia som är allmänna och som någon ej har monopol på eller upphovsrätt till? Är det möjligt att äga monopol på kunskap? Har kunskap olika sanningshalt? Finns det en kunskap om ett fenomen som är en sannare sanning än en annan sanning? Är det sanningsvärde som är det primära epitetet eller värdet på en kunskap, eller kan det finnas andra kriterium som är viktigare? I det sammanhanget kommer man in på ämnet metakunskap vilket är ett resonemang jag väljer att lämna åt sidan i detta sammanhang. Är det någon idag år 2004 över 59 år senare som överhuvudtaget är intresserad av liknande funderingar? Längre tidsperiod än vad Hitler fysiskt levde. Om hans oerhörda obetydelse? Eller är min fundering en inbillning utan annan verklighetsförankring än i min egna lilla tankevärld, och en produkt av min hemliga privata fantasi utan relation till det profana? En kontrast av interaktion mellan verklighet och medvetande. Verkan mellan vår filmade verklighet, litterära kvarlevor, fiktioner, historiska fakta och kunskaper, sammanflätade av våra medvetanden. Huruvida dikten styr vår verklighet eller tvärtom, är ett ämne som varit föremål för diskussion och litterära skrivelser sedan länge i vår världs historia. Det är långsökt ur de föreställningarna om konstens relation till läsaren, människans psyke, och samhället och vice versa, som fenomen som bokbränningsbål ägt rum. Dom ville göra upp med litteratur som dom ansåg ha en skadlig eller dålig inverkan på samhällets medborgare, vilket i och för sig är en bedömning, värdering och inverkan det också i litterära sammanhang. Ingen läsare av Miguel de Cervantes Saavedra´s roman Don Quijote ifrån 1605, kan väl ha undgått att läsa scenen när några romankaraktärer ska gå igenom biblioteket Don Quijote läst riddarromaner ur, och rensa ut de böcker som dom anser vara dåliga eller ha haft skadlig inverkan på hans föreställningar. Don Quijote översattes ganska sent i relation till när den gavs ut på spanska första gången. Till en del andra språk i övriga Europa. Flera hundra år senare till och med. Till svenskan t.ex. så pass lång tid efter som 1818. Men man kanske ska vara försiktig att dra några deterministiska paralleller mellan de utgivnings datum och de bokbränningar som genomfördes under 1930 och – 40 tal i Europa. Om man kan göra det utan att reducera ett verks konstnärliga värde.

Med medias förändring (litteratur, vetenskapliga upptäckter, television, data etc.) har också föreställningar om hur denna process förlöper och fungerar förändrats. De föreställningar, värden, som en gång i tiden ansågs som sanna, bra, föredömliga, eller livskvalité har förändrats över tid och rum, påverkade av multipla faktorer. Men inte nödvändigtvis blivit inaktuella eller mindre uppfattade ändock. Ett förflutet bevarat för våra kommande generationer. En kontrasternas rika idioti mellan vårt förflutna, realtid och våra funderingar kring det.

Paralleller i den Europeiska gemenskapen

I detta geografiska område av Europas kontinent, med ett historiskt komplicerat förflutet i olika kejsardömen och nationer, Ungern-Österrike, Tysk-Romerska Riket, Ottomanska Riket, Italiensk medelhavskultur, mångkulturella Balkan, inflytande på kultur och religion ifrån antiken och Grekland, interkontinentala folkvandringar, som det finns en uppsjö av olika språk och folkgrupper i, kulturella anor, handelskultur, bygg- uppfinnings- matlagnings- och vinproduktionskultur, hantverksskicklig tradition, olika arkitektoniska estetiska strömningar, konstnärliga och musikala traditioner och bakgrunder, med sin egen historia, tradition och bakgrund ifrån det förflutna. Mitt i all denna nyans av variation genomförde en mindre skara en omfattande revolution och utrensning. Man har sökt fastställa de huvudsakliga orsakerna till kriget och utrensningarna och det som hände i en mängd av försök till förklaringar; den höga arbetslösheten, svält och fattigdom, kamp mellan olika världsåskådningar, antisemitism, kamp mot kommunism och bolsjevism, utvidgning av tyskt territorium, politiska och filosofiska idéer ifrån slutet av 1800-talet, verkningarna av 1:a Världskriget över 5 år före, samt den tro på att Tyskland försatts i skuld pga. Versaillefördraget, och att Tyskland ansetts ha brutit mot Versaillefördraget från den 28 juni 1919 osv. Men hus, kyrkor, och varuhus i städerna kunde man bygga före 1:a världskriget, levde och jobbade gjorde dom med både det ena och andra, och mat lagades det både i hem, på restauranger och hotell. Familjelivets idioti?

Vad hade österrikaren Hitler med Tysklands situation mer ingående att göra? Ville han bli mer tysk än tyskarna själva? Blev han lurad av människor ifrån tyskt näringsliv och en del militärer? Och vad gjorde civila tyskar i gemene man? Levde sina liv, och åkte till sina jobb och jobbade efter veckokalender, gick i kyrkan då och då, och förnöjde sig på fritiden? Och hur kommer den komplicerade vapenindustrin och utvecklingen inom den in i ett liknande förlopp? Åsikterna om Hitler gick isär både bland militär, polis, statstjänstemän och människor i gemen. Han ansågs vara kvinnornas och ungdomens man. Han är åtminstone tecknad på det sättet i efterhand i en del biografier och dokumentärer under efterkrigstiden. Det fanns personer som flera gånger i tidigt skede försökte avsätta Hitler, framförallt efter avskaffandet av demokratin juni 1933. 20 juli 1944 utsattes han för ett bombattentat som han överlevde. 200 personer högre militärer och statstjänstemän ställdes till svars och avrättades. Det finns idag 60 år senare år 2004 en ofantlig mängd dokument som behandlar ämnet attentat mot Hitler. Vid en sökning med sökmotor finner man minst 191 000 träffar med dokument som behandlar ämnet ifråga. Ett bevis på att internet är ett verktyg för demokrati, och att det generellt sett trots undantag värnar om FN:s stadgar om mänskliga rättigheter, åsikts och yttrandefrihet?

I statistik har man gjort en summering att det var ca 50 miljoner människor som dog pga. av eller i samband på något sätt av 2:a världskriget på en så pass kort tidsperiod som 12 år. Tysk armé var ända borta i närheten av Moskva och härjade. Ryssland drabbades svårast numerärt sett. Vid Nürnbergrättegången den 19 oktober 1945 anklagades och dömdes 24 personer för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och brott mot fred, i 4 åtalspunkter rörande hela denna tidsperiod på 22 år. Av dessa 24 dömdes 12 till dödsstraff, 7 dömdes till långa fängelsestraff på 10-20 år, 3 frikändes, 1 begick självmord, 1 var psykiskt oförmögen att delta i rättegången. Rättegången byggde på dokumentation och muntliga vittnesutsagor. Ansvarsfrågan fastställdes alltså i efterhand. Hitlers självmord omöjliggjorde att eftervärlden kunde höra hans egen version. Det har till och med många år efteråt spekulerats i om att han undkom och flydde utomlands någonstans, och att påståendet om att han var avliden inte stämde. Hur de faktiska beslutsprocesserna förlöpte under tidsperioden 1923-1945 är en mer komplicerad frågeställning. Det vittnar journalfilmer och andra uppgifter om. Fakta om att journalister ifrån andra länder som t.ex. USA, Storbritannien, Sverige, rapporterade till sina respektive länder om vad som skedde i Europa redan i tidigt – 30 tal finns väl bevarat. Hur deras rapportering haft för inverkan är en helt annan fråga. Man kan rimligtvis anta att dom som utförde och genomdrev beslut om deportationer, rättegångslösa avrättningar, arkebuseringar, utrotningar etc., i de flesta fall hade avlidit före juni 1945, pga. av att dom hade deltagit i kriget som soldater t.ex. Det är allmänt känt att det var personer ur Gestapo och SA som utförde och genomdrev de allra flesta deportationer till arbetes och koncentrations läger. Dom hade placerat majoriteten av läger utanför Tysklands gränser; i Polen, Ryssland, Österrike, Jugoslavien, Frankrike, Estland, Lettland, Litauen m.fl. Någon har gjort en kalkyl, sann eller överdriven, och kommit fram att det uppskattningsvis fanns 15 000 läger av olika slag i ca 15 europeiska länder; arbetsläger, koncentrationsläger, utrotningsläger etc. Vad fanns det för beslutsprocesser i en liknande organisering som bör ha varit verkliga för att liknande förlopp blev genomförda? Vad för slags psykologi kan man tro sätts i process för att verkliga människor utan att fundera mer ingående på konsekvenser av handlingar genomför någon annans order eller plan i en masspsykologisk rörelse med räckvidd över flera länders gränser? Eller kanske är det ett sakfel att härleda och tillskriva detta förlopp till någon annans plan? Kanske var det tvärtom; en brist på kommunikation över gränserna? Ett händelseförlopp parallellt oberoende av varandra i olika geografiska delar av Europa? Fanns det en avsiktlig medveten planering med placeringen av lägrena i andra länder än Tyskland? Hitler som inte ens var tysk, utan Österrikisk medborgare, och som satt i fängelse i Tyskland för högförräderi (om de officiella uppgifterna stämmer att så faktiskt skedde? ), vilken del hade han i att lägrena placerades utanför Tyskland i de flesta fall? Var detta ett led i längtan efter ett Stortyskland? Man har i efterhand konstaterat inom historie och folklivsforskning att det var en ganska liten minoritet som var mest pådrivande inom tredjerikets partiorganisation. Konfliktteori och fastställande av händelseförlopp i efterhand är ett komplicerat ämne både realistiskt men också juridiskt. I andra sammanhang kan ett liknande ämne vara oerhört sövande på gränsen intill uttråkande.

På flykt bort ifrån det förflutna

Olika organisationer har i 60 år letat människor från denna tid. Dels har man letat både människor som aktivt deltog i det tredje rikets organisation och som undkom allierade styrkor, men också människor som drabbades och t.ex. hamnade i läger men överlevde eller flydde. När Tyskland och länder runtomkring blev sönderbombat i slutskedet av kriget finns det vissa kända fakta om att det var många människor som i all turbulens och kaosartat slutskede av kriget flydde till andra länder pga. av bombningen. Människor som var vuxna och levde mellan 1923 – 1945 och som överlevde kriget denna tidsperiod har förmodligen burit med sig detta både i det tysta, dolda, i psykisk och fysisk misär, men också andra som aktivt jobbat med det, av olika skäl, för att kräva upprättelse, eller för att komma tillbaks till sig själva och till sin relation till andra människor, i all skuld, lidande och förnedring det innebar. Andra har kanske glömt kvickare. Vi som vuxit upp under 60 och 70 tal och som föddes i efterdyningarna av denna tidsperiod, samt också i andra länder, har förmodligen också omedvetet blivit påverkade av omvärlden i våra relationer pga. av detta. Det har under flera decennier varit ett ämne som är oerhört laddat och fokuserat på. Av den kollektiva skulden för det som hände mellan dessa år i Europa har präglat flera generationer över de nationella gränserna, som efterkrigstiden levat med både för individers privatliv men också i offentlighet, rättsliga sammanhang, dagis, förskole och skolmiljö, undervisning, och i massmediala sammanhang är ett oomtvistat faktum. Ämnet har diskuterats och varit ämne för otaliga debatter och dispyter pga. av vad som då hände, till och med i många sammanhang trots att tiden gått, blivit en måttstock på definition för människors relation till sin omgivning, politiska idéer, eller yrkesliv. Innehållandes en fruktan för att det ska hända igen. Gränser mellan ett gemensamt Europeiskt ansvarstagande i efterkrigstid för den tidsperioden, och att vara på flykt bort ifrån ett förflutet som blivit bedömt som någon annans verk före vår tid, idé eller skuld har också varit föremål för åtskilliga bedömningar och yrkesmässiga handlingsmönster.

Våra bilder av hans offentliga liv har hamnat på en filmduk, den del av ett liv som trollband en del av en befolkning för mer än 59 år sedan. Idag ser vi med skepsis tillbaka på filmsekvenserna från den tidens fasor ifrån 1:a och 2:a världskriget, samtidigt medvetna om hur annorlunda det förhöll sig då i Sverige eller andra delar av världen. Såklart fanns det säkert människor som levde på kontinenten Europa under 30 och 40 talet och som antagligen inte ens hört talas om honom eller visste särskilt mycket om honom eller hans privatliv. Andra hade kanske besökt några tillställningar han talat på, eller lagt sin röst på honom i de få val de genomförde, mellan åren 1927-1933, 1932 var det 37 % av de som röstade som la sin röst på honom, när de med majoritet tillsammans med några andra partier demokratiskt röstades till makten 1933. På ett halvår efter det valet avskaffades flera medborgerliga rättigheter, parlamentet och demokratin, och en enpartistat infördes. Bakom denna framsida av parader, uniformer och uppvisad yrkesfasad skedde deportationer, aktiva utrensningar samt andra också av den tiden oberoende händelser och folkvandringar.

Diktaturens eftersläntrare – Ett sökande efter identitet i det förflutna

Jag läste i en text att det förr i tiden längre tillbaka på medeltiden, var fyllt med kristna kors flaggor och andra sorters symboler utmed en hel del vägar. Tydligen i Sverige också. Sedan måste det ha försvunnit. Jag har inte heller sett tavlor med de motiven från den tiden. I film från 1930 och 40 talets Europa och Tyskland, verkar detta fenomen ha återväckts och tagits i bruk ånyo. I de filmer som finns sparat från den tidsperioden är det fyllt med flaggor och stenfigurer t.o.m. utmed gator i städer, utmed större landsvägar och autostrador men inte med kristna kors, utan istället använde de hakkorset. Vad beror det på att en sån idé togs i bruk och spreds mycket vidare än innan? Av vad för anledning byttes det kristna korset ut mot swastikan istället kring 1920 talet som symbol för den senaste politiska rörelsen? Kritiken och avståndstagandet gentemot kristendomen under senare delen av 1800 talet från en del som t.ex. Friedrich Nietzsche hade sannolikt en del i denna övergång. Denna längtan efter något nytt, en ny rörelse, en ny ideologi, som drivkraft för de som startade den national socialistiska rörelsen. I Europa hade riddare under medeltiden burit det kristna korset som emblem. Några målningar från förr i tiden längre tillbaka med riddare som bar swastika kors istället verkar inte ha sparats till eftervärlden. Åtminstone har inte jag sett några och om de finns kvar är de få till antalet. Swastikan är en mycket äldre symbol som haft annan betydelse förr som en symbol för lycka. Om man gör en jämförelse är det sannolikt att det kristna korset en gång i tiden för länge sedan var före som symbol, och att swastikan är en symbol som är sprungen ur korset. Och att korset som symbol fanns före hakkorset. Det kristna korset som onekligen är mycket likt ett svärd, eller en kniv med skydds hakar. Vid tid för upptäckt av universum och avlägsna stjärnor och en tanke om att allt upprepar sig i en evig återkomst relaterat till en cirkulär rörelse uppstod en idé om swastikan som symbol för denna eviga återkommande rörelse i cirkulär form. Därav att de ställde sig i en swastika formation med facklor som bildade en brinnande swastika som rörde sig runt i en cirkulär rörelse. Undrar om det inträffade längre tillbaka också före det fanns film och foto kameror för dokumentation, som t.ex. på 1800 och 1700 talet? Eller ännu längre tillbaka på 1300 talet t.ex.? I 1930 talets Tyskland hade en del också i parader och vid massmöten såna symboler som jag associerat till romarriket, som finns med i spelfilmer t.ex. från 1960 talet som utspelar sig i tid före Jesus Kristus från romarrikets dagar, med standarder och pinnar som bars vid parader med metall symboler och flaggor på. Undrar om det är en sed som varit försvunnen sedan romarrikets dagar för att sedan återbrukas i Tyskland under 1930 och 40 talet? Eller om det funnits i mindre skala med parader och massmöten genom hela historien utan att det varit omtalat eller särskilt dokumenterat? Har detta med ett uppväckt historieintresse för romarrikets dagar att göra i slutet av 1800 talet som kulminerade under 1930 och 40 talets Tyskland och Italien och en upptäckt för och vurmande för idéer från en del om hur det var en gång i tiden i Europa? Dessa intensiva studier av en historia som en del anammat uttryck från andra århundraden och tagit dem åter i bruk på 1930 talet. Vad har hänt med all den mängd med människor som på 1930 och 1940 tal var uttalade nazister i tro, symboler och kläder, som gick ut på gator några gånger om året i parader och möten? Vad tror de människor som är släkt med dem på idag? Har de behållit sin national socialistiska övertygelse men i skymundan, av andra idag en 65 år senare mer centrala idéer? Det finns de som påstått att det finns mycket människor som är nazister än idag. Men de verkar utöva den tron i det dolda. Parader och massmöten med nazister är inte alls lika omfattande och mycket till antal idag som det var för 65-70 år sedan. Har de personer som hade en anknytning till gårdagens nazister återvänt till andra övertygelser som t.ex. kristendom eller har de ingen tro alls idag på en ideologi? Kanske har de blivit demokrater t.o.m. ….

2003-09-28

Per Anders Taleptox Norberg

<+>

Om Taleptox

This is from Taleptox and some Oddified Writings / Uddafierade skrifter
Det här inlägget postades i Svenska, Uddafierade Skrifter - Essäer och Brev. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.